Dodacie podmienky

AEW.sk / Dodacie podmienky

(1) Dodacie lehoty, ktoré určíme, začínajú plynúť od okamihu potvrdenia Tvojej objednávky za predpokladu, že bola už zaplatená alebo bude zaplatená (neplatí pre nákupy hradené prevodom na účet). Dodacia lehota je päť dní, pokiaľ pre konkrétny tovar nie je v našom internetovom obchode uvedená iná dodacia lehota.

(2) Ak v okamihu uskutočnenia objednávky sú medzi produktmi, ktoré si zákazník vybral, položky, ktoré nie sú k dispozícii, poskytovateľ o tom zákazníka bezodkladne informuje v potvrdení objednávky. Ak je Zákazníkom spotrebiteľ, Poskytovateľ Zákazníka zreteľne informuje o tom, či existujú nejaké obmedzenia v dodávke, a to najneskôr na začiatku procesu objednávky. Pokiaľ produkt nie je dlhodobo k dispozícii, môže Poskytovateľ zrušiť akceptačné oznámenie. V tomto prípade sa neuzatvára žiadna zmluva.

(3) Ak je produkt označený zákazníkom v objednávke iba dočasne nedostupný, Poskytovateľ o tom bezodkladne informuje zákazníka aj v potvrdení objednávky. V prípade oneskorenia dodávky o viac ako dva týždne je Zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy. Poskytovateľ je tiež v takom prípade oprávnený vypovedať zmluvu. Ak sa tak stane, Poskytovateľ bezodkladne vráti Zákazníkovi všetky platby, ktoré Zákazník vykonal v súvislosti s danou objednávkou.

X