Reklamácia a obchodné podmienky

AEW.sk / Reklamácia a obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia
Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielku skontrolovať tovar aj faktúru. V prípade zistenia
akýchkoľvek rozdielov medzi tovarom uvedeným vo faktúre a skutočne dodaným  tovarom, alebo ak je k zásielke pripojená nesprávne vystavená faktúra,  je potrebné ihneď zistené skutočnosti oznámiť dodávateľovi na eshop@aew.sk

Uplatňovanie si reklamácie
Ak sú pri prevzatí zásielky  na povrchu obalu viditeľné  poškodenia, alebo zjavné  vnútorne  poškodenia tovaru, je potrebné tieto poškodenia, reklamovať priamo u dopravcu. Kupujúci je povinný umožniť dopravcovi, aby sa pred spísaním zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody. O rozsahu poškodenia zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode, ktorý je nevyhnutný pre uznanie a ďalšie vybavenie reklamácie. Zápis o škode nie je uplatnením reklamácie. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi zmluvného dopravcu.

Záručná doba
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru  a trvá 24 mesiacov.

Spôsob reklamácie
Reklamácia musí byť písomnou formou. K reklamácii je potrebné pripojiť príslušné doklady o obsahu zásielky. Reklamácia bude spracovaná ihneď a vybavená do 30 dní.
Zakúpený tovar sa dá bez udania dôvodu vrátiť do 14 kalendárnych dní, predávajúci si uplatňuje právo odpočítať poštovné z hodnoty tovaru, vo výške 7 eur.Tovar musí byť  nepoškodený, zabalený v originálnom obale, v opačnom prípade bude zaslaný späť zákazníkovi bez možnosti vrátenia peňazí.

Ochrana osobných údajov
V plnej miere sa riadime zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. 3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH (ak ním disponuje), telefónne číslo a mailovú adresu. 4. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe. 5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. 6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) Zákona o ochrane osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje uvedenému zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu. 7. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

X