Zásady ochrany osobných údajov

AEW.sk / Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky https://aew.sk je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov. Zodpovedný za ochranu osobných údajov tejto webovej stránky je Godfrey Izehi – Africana (IČO : 37332341) so sídlom Ľuda Zúbka 3170/27, 841 01 Bratislava (ďalej ako “AEW„), ktorý pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu AEW.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre https://aew.sk;  (ďalej ako „naša webová stránka“)  a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a AEW nie je zodpovedné za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov.

1. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

1.1 AEW prijalo na ochranu Vašich osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

1.2 Členovia nášho tímu majú prístup k informáciám, ktoré nám poskytnete. Napríklad administrátori aj správcovia obchodov majú prístup:

 • Informácie o objednávke ako, čo bolo zakúpené, kedy, kde sa má odoslať, a
 • Informácie o zákazníkovi, ako je vaše meno, e-mailová adresa a informácie o fakturácii a dodaní.

Členovia nášho tímu majú prístup k týmto informáciám, ktoré pomáhajú spracovávať objednávky, reklamácie a venovať sa vašim otázkam.

1.3 Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našej webovej stránke a jej používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich uchovanie v tajnosti.

2. POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY MALOLETÝMI OSOBAMI

2.1 Upozorňujeme na to, že všetky on-line nástroje na našej webovej  stránke, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov. Použitie on-line nástrojov a z toho vyplývajúce spracúvanie dát používateľmi pod touto vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je zakázané. Pokiaľ by napriek tomu došlo k spracúvaniu takýchto osobných údajov, zastavíme spracúvanie týchto údajov, hneď ako sa o tom dozvieme.

3. ZBER A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov. Keď s nami korešpondujete alebo vyplníte formulár s osobnými údajmi na našej webovej stránke, vezmite na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom formulári, sú spracúvané iba na konkrétny účel podľa podmienok tam uvedených. Vo Vašom záujme je nevyhnutné, aby ste poskytovali iba správne a aktuálne osobné údaje.

3.2 Počas vašej návštevy na našich webových stránkach budeme zaznamenávať:

 • Produkty ktoré ste si prezerali: tento údaj je používaný napr. na zobrazenie naposledy videných produktov
 • Poloha, IP adresa a typ prehliadača: toto použijeme na účely ako výpočet daní či poštovného
 • Adresa doručenia: tento údaj je používaný napr. na kalkuláciu poštovného pred zadaním a odoslaním objednávky

3.3 Cookies budeme používať aj na sledovanie obsahu košíka, zatiaľ čo budete prechádať našu webovú stránku

3.4 Keď u nás nakúpite, požiadame Vás o poskytnutie informácií vrátane Vášho mena, fakturačnej adresy, dodacej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, údajov o kreditnej karte/platbe a voliteľných informácií o účte ako používateľského mena a hesla. Tieto informácie použijeme na účely, ako napríklad:

 • Zasielanie informácií o vašom účte a objednávke.
 • Odpovedanie na vaše požiadavky, vrátane refundácií a sťažností.
 • Spracovanie platieb a ochrana pred podvodom.
 • Nastavte svoj účet pre náš obchod.
 • Dodržiavame všetky zákonné povinnosti, ktoré máme. Napríklad výpočet daní.
 • Pomôžte nám zlepšíť našu ponuku.
 • Pošleme Vám marketingové oznámenia, ak sa rozhodnete pre ich odber.

3.5 Ak si vytvoríte účet, uložíme vaše meno, adresu, e-mail a telefónne číslo, ktoré budú použité na vyplnenie údajov v pokladni pri vašich objednávkach.

3.6 Všeobecne uchovávame informácie o vás tak dlho, kým potrebujeme tieto informácie na účely, na ktoré ich zhromažďujeme a používame alebo máme zákonnú povinnosť, aby sme ich aj naďalej uchovávali. Napríklad, informácie o objednávke budeme uchovávať po dobu XXX rokov na daňové a účtovné účely. Toto zahŕňa vaše meno, e-mailovú adresu a fakturačné a dodacie adresy.

3.7 Uložíme taktiež komentáre alebo hodnotenia, ak ich sa rozhodnete zanechať.

4. ZÁKONNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak sa rozhodnete poskytnúť nám Vaše osobné údaje za niektorým účelom podľa ponúk daných našou webovou stránkou, z hľadiska zákonnosti ich spracúvania môže ísť o ich poskytnutie:

4.1 Bez Vášho súhlasu

 • Účel: Sprostredkovanie obchodu medzi Vami a AEW
 • Rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, telefonický a emailový kontakt
 • Doba uloženia: 5 rokov

4.2 S Vašim súhlasom

Marketing

 • Účel: Zasielanie marketingových informácií, reklamných materiálov a iných ponúk, týkajúcich sa služieb, či kampaní sprostredkovateľa zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii
 • Zdôvodnenie: § 13 ods. 1 pism. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, telefonický a emailový kontakt
 • Doba uloženia :  Po dobu zasielania informácií, pokiaľ neprišlo k odvolaniu súhlasu

4.3 Vždy však pri danom formulári, do ktorého vkladáte Vaše osobné údaje, je uvedený minimálne účel spracúvania, rozsah spracúvaných osobných údajov, zdôvodnenie súhlasu a doba spracúvania.

5. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Pokiaľ ide o spracúvanie údajov, môžete uplatniť nasledujúce práva, ktoré Vám prislúchajú:

5.1 Právo na informácie: Môžete požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere sa spracúvajú Vaše osobné informácie.

5.2 Právo na opravu: Ak o Vás spracúvame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať ich opravu, príp. ich doplnenie.

5.3 Právo na vymazanie: Môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ zanikol dôvod, pre ktorý boli zberané, ide o neoprávnené spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do Vašich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o Váš súhlas a Vy ste ho odvolali. Pritom si treba uvedomiť, že môžu existovať iné dôvody, ktoré môžu okamžitému vymazaniu Vašich údajov odporovať, napr. zákonom upravené lehoty uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď.

5.4 Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď

 • popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,
 • spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,
 • už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo
 • ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.

5.5 Právo na prenostiteľnosť údajov: Môžete od nás požadovať, aby sme Vám Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli, dali k dispozícii v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ údaje spracúvame na základe Vášho udeleného súhlasu alebo za účelom splnenia zmluvy medzi nami a spracúvanie sa uskutočňuje s pomocou automatizovaných postupov.

5.6 Právo na námietku: Ak spracúvame Vaše údaje za účelom vykonania úloh, ktoré sú vo verejnom záujme, za účelom výkonu verejnej moci alebo ak sa pri spracúvaní odvolávame na nutnosť ochrany našich oprávnených záujmov, môžete podať námietku proti spracúvaniu údajov, pokiaľ existuje rozhodujúci záujem na ochranu Vašich údajov. Zasielanie reklamy môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodov.

5.7 Právo na sťažnosť: Pokiaľ ste toho názoru, že sme pri spracúvaní Vašich údajov porušili slovenský alebo európsky zákon o ochrane osobných údajov a tým porušili Vaše práva, žiadame Vás týmto, aby ste nás kontaktovali, aby sme mohli objasniť prípadné otázky. Samozrejme, máte tiež právo sťažovať sa na slovenskom úrade pre ochranu osobných údajov, príp. u európskeho orgánu dohľadu.

Tieto práva môžete uplatniť priamo v AEW oznámením na e-mailovej adrese eshop@aew.sk.

6. ZÍSKAVANIE A SPRACÚVANIE ANONYMNÝCH ÚDAJOV

Na tejto webovej stránke sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

 • Anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku
 • Dátum a čas zaslania požiadavky
 • Názov prezeranej stránky resp. súboru
 • Link, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali
 • Prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa
 • Približná poloha, z ktorej sa pristupuje na stránku
 • Operačný systém, ktorý užívateľ používa.

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

6.1 Používanie cookies: V súvislosti s týmto sa používajú aj takzvané cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá internetové nastavenia. Takmer každá webová stránka používa túto technológiu. Váš webový prehliadač ho stiahne pri prvej návšteve webovej stránky. Pri ďalšom vyvolaní tejto webovej stránky rovnakým koncovým zariadením sa súbor Cookie a v ňom uložené informácie buď odošle späť na webovú stránku, ktorá ho vytvorila (First Party Cookie), alebo odošle na inú webovú stránku, ku ktorej patrí (Third Party Cookie). Webová stránka tak rozpozná, že už bola týmto prehliadačom raz vyvolaná, a v mnohých prípadoch obmení zobrazený obsah.

Na používanie cookies ste nám udelili Váš predchádzajúci súhlas. Za súhlas sa považuje aj aktivácia cookies prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača. Cookies na tejto stránke môžete kedykoľvek deaktivovať. Prosím zoberte na vedomie, že deaktivovaním cookies môže byť funkčnosť stránky obmedzená.
Prosím zoberte na vedomie, že kvôli funkčnosti webovej stránky sa európske smernice netýkajú nevyhnutných cookies a nedajú sa deaktivovať. Aby ste tieto cookies deaktivovali, vytvorí sa vo vašom prehliadači „Opt-Out“ cookie, aby sa váš nesúhlas dal priradiť. V prípade, že použijete iný prehliadač respektíve iný počítač alebo cookies vymažete, musíte cookies opäť deaktivovať.

6.2 Cookies tretích strán (cookies na marketingové účely): Na analýzu fungovania stránky https://aew.sk, správania návštevníkov na nej a tiež na tvorbu prispôsobenej a relevantnejšej reklamy využívame súbory cookies tretích strán. Tieto cookies nepodliehajú našej úplnej kontrole, jedná sa o:

7. Údaje tretích strán

Google Web Fonts: Na jednotné znázornenie typov písma používa táto stránka webové písma poskytované spoločnosťou Google. Keď otvoríte stránku, prehľadávač načíta požadované webové písma do medzipamäte prehliadača, aby mohol správne zobrazovať texty a písma. Z tohto dôvodu musí Váš prehliadač vytvoriť priame pripojenie k serverom Google. Google si tak uvedomuje, že naša webová stránka bola prístupná prostredníctvom vašej IP adresy. Používanie webových fontov Google sa vykonáva v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našej webovej stránky. Ide o oprávnený záujem. Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač použije štandardné písmo. Ďalšie informácie o narábaní s používateľskými údajmi nájdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Analytics: Tieto cookies slúžia primárne na analýzu fungovania a správania návštevníkov na stránke. Nedokážeme prostredníctvom zbieraných dát identifikovať konkrétneho návštevníka, no umožňuje nám to zaradiť návštevníkov do anonymizovaných zoznamov podľa toho, čo konkrétne ich na stránke zaujalo. Prostredníctvom týchto dát vieme poskytovať relevantnejšiu reklamu a informácie.

YouTube: Naše webové stránky používajú doplnky z YouTube, ktorý prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľom stránok je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite niektorú z našich stránok s doplnkom YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Tu je server YouTube informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásený do svojho účtu YouTube, služba YouTube Vám umožňuje priradiť Vaše správanie pri prehliadaní priamo k Vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube. Služba YouTube slúži na to, aby bola naša webová stránka atraktívna. Ide o oprávnený záujem. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov služby YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo: Náš web využíva funkcie poskytované videoportálom Vimeo. Túto službu poskytuje spoločnosť Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Ak navštívite niektorú z našich stránok s doplnkom Vimeo, vytvorí sa spojenie so servermi Vimeo. Tu je server Vimeo informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Spoločnosť Vimeo navyše dostane Vašu IP adresu. To platí aj v prípade, že nie ste prihlásení do Vimeo, keď navštívite náš doplnok alebo nemáte účet Vimeo. Informácie sa prenášajú na server Vimeo v USA, kde sa ukladajú. Ak ste prihlásení do svojho účtu Vimeo, Vimeo vám umožní priradiť Vaše správanie pri prehliadaní priamo k vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa z účtu Vimeo. Ďalšie informácie o tom, ako zaobchádzať s údajmi používateľov, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Vimeo na adrese https://vimeo.com/privacy.

TB CardPay: Naše webové stránky používajú službu CardPay, ktorá slúzi na vytvorenie platobnej brány pri platení za Vašu objednávku. Prevádzkovateľ služby je Tatra Banka a.s. (IČO: 00 686 930) so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Viac informácií o službe CardPay nájdete na adrese https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/prijimanie-platieb/cardpay/.

8. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Zodpovedný: Godfrey Izehi – Africana (IČO : 37332341) so sídlom Ľuda Zúbka 3170/27, 841 01 Bratislava

Kontakt: eshop@aew.sk

X